20. november 2018

Det gennemsigtige menneske

Til maj 2019 udsender vi Det Etiske Råds næste udgave af Etisk Forum for Unge. Etisk Forum for Unge er undervisningsmateriale, der lægger op til etik-diskussioner i 8. til 10. klasser. Vores nyeste materiale handler om Personlig Medicin, genomer og nye måder at behandle sygdom på. Vi kalder det: Det gennemsigtige menneske.

Personlig Medicin handler om at udvikle medicin og behandlingsmetoder, der er tilpasset det enkelte individs helt unikke biologi og fysiologi. Jo mere viden man har om den enkelte patient, jo bedre og mere effektivt vil man ofte kunne behandle den sygdom, som personen lider af. Og måske man endda kan forebygge, at sygdom bryder ud. Det er målet for Personlig Medicin. Personlig Medicin handler altså om at give den helt rigtige behandling til hver enkelt patient, og målet skal nås ved brug af data.

I materialet får eleverne mere viden om, hvad Personlig Medicin er. De får indblik i genomernes verden og deres potentiale, og de får viden om de etiske dilemmaer, der knytter sig til indsamling og undersøgelse af det enkelte menneskes arvemasse. De bliver også præsenteret for nogle af de dilemmaer, der opstår, når man går tæt på borgernes privatliv.

Eleverne kan i materialet læse mere om de etiske overvejelser i lyset af Personlig Medicin; hvad er på spil for individet, og hvad er på spil for samfundet, og hvordan afvejer vi de forskellige hensyn mod hinanden?

Den enkelte elev kan gennem arbejdet med materialet bliver klogere på sin holdning til Personlig Medicin.

Du kan forudbestille materialet herunder.

 


Fill out my online form.

Om Etisk Forum for Unge

Etisk Forum for unge er et undervisnings- og demokratiprojekt, som Det Etiske Råd har tilrettelagt for grundskolens ældste klassetrin siden 2001.

Der er to ligeværdige hovedformål med Etisk Forum for Unge. For det første at give de unge faktuel viden inden for områder, som hører under Rådets mandat. For det andet at styrke unges evner til og muligheder for at debattere og tage stilling til svære etiske problemstillinger, der kan følge af teknologier eller praksisser i et moderne samfund. Samlet udgør opfyldelsen af disse to formål et væsentligt bidrag til dannelse af demokratisk medborgerskab.

Hent flyer

Vi har lavet en flyer om undervisningsmaterialet, som du kan hente og dele rundt blandt kolleger og andre interesserede.

Hent flyer (PDF)

Det gennemsigtige menneske

Når lige præcis din medicin skal udvælges, har vi brug for at vide så meget som muligt om dig. Genetikken giver nemlig kun en del af forklaringen på, hvorfor en person bliver syg, og hvilken behandling der vil virke bedst på netop denne person. Vi har også brug for viden om tidligere, aktuel eller mulig fremtidig sygdom, og vi har brug for viden om, hvordan dine organer fungerer. Når genetiske data kobles med andre sundhedsdata, forøger det mulighederne for at danne detaljeret viden om det enkelte menneske. Man kan måske sige, at prisen for din sundhed er, at du over for sundhedsvæsenet bliver gennemsigtig – men er dette overhovedet et problem, når det gælder din sundhed?
– Citat fra materialet Det gennemsigtige menneske

Genomernes verden

Genetiske data kan rumme oplysninger om mulig fremtidig sygdom. Der kan være gode grunde til at foretage genetiske undersøgelser, fx ved mistanke om alvorlig sygdom i familien. Når man ved en genomanalyse finder disposition for arvelige sygdomme, opstår imidlertid også en masse spørgsmål.
– Citat fra materialet Det gennemsigtige menneske