Temaer i debatten om aktiv dødshjælp

KORT FORTALT

Læs en række tekster, der går tæt på nogle af de væsentligste temaer i debatten om aktiv dødshjælp. Du finder også forklaringer på nogle af de begreber, der hyppigt bliver anvendt.

Vi ønsker at opklare nogle af de mange misforståelser og forviklinger, der medvirker til, at diskussionen – i stedet for at blive genstand for egentlig debat og dialog – ofte strander i to hårdt opridsede fronter med modstanderne af aktiv dødshjælp på den ene side og fortalere på den anden side.

Men hvorfor er spørgsmålet om aktiv dødshjælp så vanskeligt i forhold til andre etiske spørgsmål?

Værdier i konflikt

Et bud er, at spørgsmålet skaber en konflikt mellem forskellige værdier, da det involverer en lang række etiske værdier og principper, som de fleste mennesker tillægger en vis betydning. Problemet er, at de værdier peger i vidt forskellige retninger, så uanset om man lovliggør aktiv dødshjælp eller ej, vil nogle vigtige værdier eller principper blive tilsidesat til fordel for andre. De fleste mennesker kan godt se vigtigheden af flere, eller måske af alle, de involverede værdier, og derfor er det nødvendigt at afveje dem i forhold til hinanden. Men ofte er en afvejning af subjektiv karakter og derfor vanskelig at begrunde, så diskussionerne ender ofte i konstateringer som fx "jeg vægter nu en gang retten til at få hjælp i livet og ikke til at dø højere end det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse". For nogle mennesker er denne afvejning relativt enkel, mens den for andre er nærmest umulig, fordi begrundelserne for at være henholdsvis for og imod er nogenlunde lige tungtvejende.

Forviklinger i debatten

Noget andet, der gør diskussionen om aktiv dødshjælp vanskelig, er, at der ofte bliver brugt mange forskellige begreber, som kan være misvisende i deres ordlyd. Er passiv dødshjælp fx et dækkende begreb for et forløb, hvor lægen efter aftale med en kræftpatient afbryder behandlingen, fx sondeernæring og behandling for lungebetændelse, hvilket fører til en afkortning af patientens liv?

Andre gange er det den gældende lovgivning om livets afslutning, der kan herske tvivl om, hvilket kommer til udtryk i udsagn som: Hvorfor skal døende patienter holdes i live? Men her er der faktisk helt klare regler i lovgivningen, der siger, at patienter har krav på at frasige sig behandling – og at der dermed ikke er nogen, der bliver holdt i live mod deres vilje.

Uigennemskuelige begreber og uklarhed om de gældende regler er med til at sløre den vigtige debat. Rådet ønsker igennem dette site med viden, opklaring og overblik at medvirke til skabe en konstruktiv og kvalificeret debat om aktiv dødshjælp nu og fremover.

Rådets stillingtagen

Siden Det Etiske Råd blev oprettet i 1987 har det flere gange taget stilling til spørgsmålet om lovliggørelse af aktiv dødshjælp, men kun i 2003 var der enstemmighed om anbefalingerne. Indtil nu har et overvejende flertal af Rådets medlemmer været enige om ikke at anbefale en lovliggørelse af aktiv dødshjælp i Danmark.

To ældre siddende på en bænk ved stranden; mørke skyer på himlen
Debat / 13. oktober 2016

Aktiv dødshjælp – hvor står vi i dag?

Det Etiske Råd tog stilling til spørgsmålet om aktiv dødshjælp i 2012. Siden da er nye rådsmedlemmer kommet til, og debatten er ligeledes blusset op på ny flere gange. Senest da den 78-årige Mogens Arlund ydede aktiv dødshjælp til sin uhelbredeligt syge hustru. Derfor har vi her samlet nogle af de nuværende medlemmers indspark til debatten.

Se mere
Baggrundstekst / 18. januar 2013

Glidebane

I debatten om aktiv dødshjælp er ordet glidebane en ofte anvendt metafor om de samfundsmæssige konsekvenser, som modstandere af aktiv dødshjælp forudser, at en lovliggørelse af aktiv dødshjælp vil føre med sig.

Se mere
Baggrundstekst / 18. januar 2013

Forholdet mellem læge og patient

Et væsentligt argument i debatten om aktiv dødshjælp er, at det er uforeneligt med lægens rolle at slå patienten ihjel. Argumenter, der tager udgangspunkt i læge-patient-forholdet, taler oftest for et forbud mod aktiv dødshjælp, hvorimod det er sjældent, at fortalere for aktiv dødshjælp bruger læge-patient-forholdet som selvstændigt argument for at indføre aktiv dødshjælp.

Se mere
Baggrundstekst / 18. januar 2013

Lovgivning om aktiv dødshjælp

De love, der regulerer feltet omkring aktiv og passiv dødshjælp skal findes i flere forskellige love: straffeloven og sundhedsloven.

Se mere
Baggrundstekst / 18. januar 2013

Palliativ behandling

Læs om, hvordan den palliative – lindrende – behandling af døende personer fungerer i Danmark, og hvordan man kan argumentere både for og imod, om aktiv dødshjælp bør indgå som en sidste udvej i en palliativ behandling.

Se mere
Baggrundstekst / 18. januar 2013

Passiv vs. aktiv dødshjælp

I den offentlige debat om aktiv dødshjælp florerer der mange forskellige begreber, men ofte hænder det desværre, at begreberne bruges forkert, fordi der er forvirring omkring, hvad begreberne egentlig dækker over i lægelig og juridisk forstand.

Se mere
Baggrundstekst / 18. januar 2013

Selvbestemmelse

Menneskers autonomi eller selvbestemmelse er et vigtigt begreb i debatten om lovliggørelse af aktiv dødshjælp. Tilhængere argumenterer, at forbuddet mod aktiv dødshjælp i for høj grad begrænser den enkeltes mulighed for at bestemme over slutningen af sit liv og over, hvordan døden skal være. Modstandere argumenterer derimod, at selvbestemmelse vedrørende aktiv dødshjælp vil være en falsk selvbestemmelse, eller de argumenterer, at selvbestemmelse vedrørende aktiv dødshjælp ikke bør veje tungere end princippet om ikke at slå ihjel.

Se mere
Baggrundstekst / 18. januar 2013

Ord og begreber i debatten om aktiv dødshjælp

Læs mere om nogle centrale ord og begreber, der er hyppigt anvendt i debatten om aktiv dødshjælp.

Se mere
Baggrundstekst / 18. januar 2013

Etik og lovgivning om aktiv dødshjælp

Læs om, hvorfor det er vanskeligt at udforme en tilfredsstillende lovgivning om aktiv dødshjælp, og hvorfor en lovliggørelse ikke fjerner de etiske dilemmaer.

Se mere
Baggrundstekst / 18. januar 2013

Lovgivning om aktiv dødshjælp i andre lande

Læs om, hvordan andre lande har lovgivet om aktiv dødshjælp og assisteret selvmord.

Se mere