Debatdag om diagnoser grafik
10. december 2015

Diagnosen som det bedste og det værste

Vi afholder debatdag om etiske spørgsmål ved anvendelsen af diagnoser, tirsdag d. 26. januar 2016 klokken 10–16 i Fællessalen på Christiansborg.

Det Etiske Råd offentliggør i forbindelse med en debatdag resultatet af sit arbejde om Etiske spørgsmål ved anvendelse af diagnoser. Rådet har i arbejdet lagt vægt på at belyse den betydning, som diagnosen har for det menneske, der får den. Rådet har taget udgangspunkt i diagnoserne ADHD og depression samt diagnoser inden for fællesbetegnelsen funktionelle lidelser.

Et projekt med borgerinddragelse

Arbejdet er foregået på en for Rådet utraditionel måde, hvor Rådet har inviteret omkring 110 personer med viden om og erfaringer fra de udvalgte diagnoser til en række workshops. De dialoger, som fandt sted på disse workshops, anser Rådet i sig selv for at være et væsentligt resultat af arbejdet. Debatterne var præget af stor indlevelse og lydhørhed, og mange af deltagerne gav udtryk for, at det er en form for åben debat om etiske spørgsmål, som der er stort behov for, men som der alt for sjældent er lejlighed til at tage mellem læger og patienter og mellem faglige specialer. Rådets materiale er vokset ud af disse debatter. Aktørernes egne udtalelser og holdninger udgør den centrale del af materialet, som dermed afspejler de oplevelser, tanker og erfaringer, som udspringer af det helt personlige møde med diagnosen.

Diagnosen kan være "det bedste" og "det værste"

Tager man udgangspunkt i personen med en diagnose, må man forstå diagnosen på en balanceret måde. Diagnosen kan være ”det bedste” i den forstand, at den kan give afklaring, adgang til den rette behandling og muligheder for at komme videre med sit liv. Diagnosen kan åbne døre for mennesker med lidelser, og det er vigtigt at anerkende dette. Men diagnosen kan også være ”det værste” i den forstand, at den kan virke stigmatiserende og låse personen fast i en identitet, han eller hun ikke ønsker at have. De etiske spørgsmål kredser her om, hvordan diagnoser både kan styrke og svække mennesker, og hvilke overvejelser vi er nødt til at gøre os i den forbindelse.

Denne karakteristik gælder ikke for alle diagnoser. Mange diagnoser – fx et brækket ben – er ikke forbundet med de helt store etiske udfordringer og dilemmaer og er ikke omfattet af overvejelserne i materialet. Når Rådet har valgt at fokusere på de tre nævnte diagnoser, skyldes det for det første, at det er diagnoser, der ikke blot berører rigtig mange mennesker, men som også griber grundlæggende ind i de berørtes liv og identitet. Fælles for diagnoserne er, at de har en betydning for den enkelte, der rækker udover det rent sundhedsmæssige og kan være med til at forme personens forhåbninger til fremtiden og forståelse af sig selv og sin egen identitet samt relationer til andre.

Målet for Rådet har i projektet været at skabe debat på baggrund af et oplæg, som afspejler de oplevelser og udfordringer, som diagnoser kan medføre. Det færdige materiale repræsenterer ikke Rådets holdninger og anbefalinger. Rådet har i stedet valgt at give stemme til mennesker, der har personlige erfaringer med diagnosen, og både Rådets materiale og de udvalgte temaer på debatdagen repræsenterer således først og fremmest aktørernes synspunkter.

Formål med debatdagen

Debatdagen har til formål at sikre større bevågenhed i faglige og politiske miljøer omkring anvendelsen af diagnoser inden for sundhedsvæsenet og ligeledes i forhold til overgange til andre systemer. Debatdagen har ikke fokus på de bestemte diagnoser, som Rådets arbejde har taget udgangspunkt i. I stedet ønskes en bred debat om diagnoser og deres anvendelse – med fokus på diagnoser, som giver særlige udfordringer for både de personer, som giver diagnoser, og dem der modtager dem. Dette kan gælde for diagnoser såvel i det somatiske som i det psykiatriske spektrum.

Debatdagen har også som mål at fremme den etiske refleksion over diagnoser og deres anvendelse hos fagprofessionelle ved

  • at synliggøre diagnosens betydning for den enkelte
  • at lægge op til debat om diagnosers anvendelse
  • at være løsningsorienteret omkring de udfordringer som brugen af diagnoser giver.
Debatdag om diagnoser grafik

Se programmet for debatdagen

Se programmet