Sundhedsdata

KORT FORTALT

Der sker i disse år en intensivering af forskeres indsamling af og adgang til danskernes sundhedsoplysninger og biologiske materiale.

Vi sætter denne udvikling til debat, og du kan her læse om vores stillingtagen til forskning i sundhedsdata og indsamling af sundhedsoplysninger.

Seneste nyt

Høringssvar grafik
Høringssvar / 6. april 2021

Høringssvar, pilotprojekt om indberetning til Sundhedsdatastyrelsen

Rådets høringssvar i forbindelse høring over udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om indberetning til Sundhedsdatastyrelsens samlede indsats for data i det nære sundhedsvæsen.

Se mere
Høringssvar grafik Høringssvar grafik
Høringssvar / 24. juni 2020

Høringssvar, udkast til bekendtgørelse om videregivelse af patientjournaloplysninger

Rådets besvarelse af udkast til bekendtgørelse om videregivelse af patientjournaloplysninger

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 20. marts 2020

Høringssvar, bekendtgørelser om sundhedsvidenskabelig forskning.

Rådet har ikke bemærkninger til Gebyrbekendtgørelsen eller Ikrafttrædelsesbekendtgørelsen. Bemærkningerne til Tilbagemeldingsbekendtgørelsen og Anmeldelsesbekendtgørelsen fremgår af høringssvaret.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 1. marts 2019

Høringssvar, oprettelse af  Nationalt Genom Center

Høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område – oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 23. oktober 2018

Høringssvar, bedre digitalt samarbejde

Høringsvar til udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedr. børnevaccination)

Se mere
sundhedswearables bannergrafik
Undervisning Gym / 1. februar 2018

Sundhedswearables og big data

Undervisningsmateriale til gymnasiet om forskningen i sundhedswearables og de etiske dilemmaer, som følger af indsamlingen af personlige data.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 25. oktober 2017

Høringssvar, oprettelse af Nationalt Genom Center

Vedr. Det Etiske Råds besvarelse af høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.)

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 17. august 2016

Høringssvar - Lægemiddeladministrations-register og Lægemiddelstatistikregister

Høringssvar over udkast til to bekendtgørelser og vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddeladministrationsregister og Lægemiddelstatistikregister

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 24. maj 2016

Høringsvar om Offentlig høring af to bekendtgørelser vedr. kliniske kvalitetsdatabaser

Høring over to bekendtgørelser: Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser og bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 11. marts 2016

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner m.v.

Vi har svaret på lovudkast om styrkelse af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner. VI har særligt forholdt os til myndigheders muligheder for at udveksle læge- og patienthenførbare oplysninger om medicinudskrivninger.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 2. marts 2016

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser

Det Etiske Råd har modtaget det ovenstående forslag i høring og har drøftet det på et plenarmøde afholdt den 25. februar 2016.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 29. februar 2016

Høring over Vejledning om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet

Det Etiske Råd har afgivet høringssvar på høring om Vejledning om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 15. juni 2015

Godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 13. august 2014

Høring over kodning og datafangst i almen praksis m.m.

Vedrørende høring over bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 25. oktober 2013

Tildeling af personnummer i særlige tilfælde m.m.

Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (tildeling af nyt personnummer i særlige tilfælde samt ophævelse af markeringer i CPR om forskerbeskyttelse)

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 18. september 2013

Bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 17. september 2013

Deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter m.v.

Høring vedførende udkast til ændring af bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 29. august 2013

Landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Vedrørende høring om udkast til bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 16. august 2012

Samtykke ved retslægelig obduktion

Vedrørende høring over udkast til vejledning om samtykke til forskning i væv og andet biologisk materiale, der udtages ved retslægelig obduktion

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 11. april 2012

Information, samtykke, anmeldelse og tilsyn med forskningsprojekter

Høring vedr. revideret udkast til bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 2. februar 2012

Indhentning og behandling af personoplysninger fra offentlige registre

Høring over udkast til bekendtgørelse om regioners og kommuners adgang til indhentning og behandling af personoplysninger fra offentlige registre til brug for tilrettelæggelse og planlægning af indsatsen på sundhedsområdet

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 29. november 2011

Anmeldelse af og deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 28. januar 2011

Elektronisk registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 29. november 2010

Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af apotekerloven

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 16. august 2010

Indhentning af elektroniske helbredsoplysninger ifm. patientbehandling

Vedrørende udkast af 22. juni 2010: Redegørelse om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger i forbindelse med patientbehandling

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 11. januar 2010

Kontaktpersonordningen, elektroniske medicinoplysninger og Vaccinationsregister

Vedrørende høring om forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Målretning af kontaktpersonordningen, elektroniske medicinoplysninger og Det Danske Vaccinationsregister).

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 7. oktober 2008

Ændring af lov om apoteksvirksomhed og sundhedsloven

Høring over forslag til lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og sundhedsloven

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 4. december 2007

Informationssikkerhed – vejledning for sundhedsvæsenet

Det Etiske Råds høringssvar angående Informationssikkerhed – vejledning for sundhedsvæsenet

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 9. oktober 2007

Udrednings- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og unge, medicinprofilen m.m.

Det Etiske Råds høringssvar vedr. Indenrigs- og Sundhedsministeriets udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed m.m.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 3. oktober 2003

Selvbestemmelse over biologisk materiale

Høring om ændring af Lov om patienters retsstilling (Selvbestemmelse over biologisk materiale, der er afgivet i forbindelse med behandling - biobanker)

Se mere
Thomas Ploug Big Data

Sundhedsdata på Folkemødet

Det Etiske Råd diskuterede brugen af Big data i sundhedsvæsenet med bl.a. Danske Regioner på Folkemødet 2016.

Se video