Publikationer om sundhedsvæsenet og behandlingstilbud

sort hvid foto af babyfødder sløret af bevægelse
Udtalelse / 11. oktober 2018

Udtalelse om babyluger

Sundhedsministeren har bedt Det Etiske Råd om at vurdere fordele og ulemper ved etablering af babyluger i Danmark. I udtalelsen fremlægger rådet konkrete vurderinger og anbefalinger om etablering af babyluger i Danmark.

Se mere
Debat grafisk illustration Debat grafisk illustration
Udtalelse / 26. juni 2018

Udtalelse om rituel omskæring af drenge (2018)

Læs her rådets udtalelse om rituel omskæring af drenge, som er udarbejdet på forespørgsel fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Se mere
Forsidegrafik til udtalelse om antibiotika - barn ved lægen
Udtalelse / 17. januar 2014

Anvendelsen af antibiotika

Vi ønsker med denne udtalelse at kvalificere den samfundsmæssige stillingtagen til, hvordan vi imødegår truslen fra udviklingen af resistens imod antibiotika.

Se mere
International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer forsidegrafik
Udtalelse / 18. december 2013

Stillingtagen til international handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer

Udbuddet af sundhedsydelser globaliseres og vi har kun set starten af udviklingen i dag. Den betyder blandt andet, at barnløse og mennesker med nyresvigt kan rejse til andre lande og købe sig til menneskelige æg, surrogatmoderskab og nyreoperationer. Læs i denne folder om vores stillingtagen til international handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer.

Se mere
Udtalelse / 26. oktober 2011

Sygdomsbehandling af inhabile demente

Udtalelse om sygdomsbehandling af inhabile demente

Se mere
Udtalelse / 28. februar 2008

Udsmykning af kroppen

Med denne henvendelse vil Børnerådet og Det Etiske Råd opfordre ministeren til at overveje behovet for retlig regulering af visse former for udsmykning af kroppen, som indebærer indgreb i kroppen, særligt hos børn og unge.

Se mere
Udtalelse / 28. juni 2005

Videreførelse af BioTIK-portalen

Det Etiske Råds brev til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender vedrørende videreførelse af BioTIK-portalen

Se mere
Udtalelse / 4. februar 2003

Ændring af straffeloven, omskæring af kvinder

Udtalelse vedr. udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Omskæring af kvinder)

Se mere
Udtalelse / 30. maj 2002

Inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret

Udtalelse om inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret.

Se mere
Udtalelse / 30. maj 2002

Indkorporering af menneskerettigheds-konventioner

Justitsministeriet har ved brev af 1. februar 2002 anmodet Det Etiske Råd om en udtalelse om betænkning nr. 1407/2001 om inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret. Udvalget om inkorporering har i betænkningen gennemgået de 6 grundlæggende FN-konventioner om menneskerettigheder: FN's konvention om borgerlige og politiske rettig-heder med tilhørende protokoller, FN's konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, FN's konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, FN's kon-vention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, FN's konvention om barnets rettigheder og FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder med tilhørende protokol.

Se mere