3. december 2020

Whistleblowerordning

Whistleblowerordning for Sundheds- og Ældreministeriets departement og Fællessekretariatet for Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité.

Du kan som ansat i Sundheds- og Ældreministeriets departement eller Fællessekretariatet for Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité indberette oplysninger om kritisable forhold til departementets whistleblower-ordning. Samarbejdspartnere til departementet eller Fællessekretariatet for Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité og ansatte hos en samarbejdspartner kan ligeledes indberette oplysninger om kritisable forhold til departementets whistleblower-ordning.

Du kan f.eks. indsende oplysninger om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, seksuel chikane og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Du kan sende oplysningerne til departementets whistleblower-ordning med almindeligt brev. På kuverten skal det tydeligt fremgå, at brevet er til whistleblower-ordningen. Breve skal derfor sendes til følgende modtager:

Whistleblowerordningen
Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K

Dette er en midlertidig løsning indtil en permanent it-løsning, der kan sikre anonymitet, bliver implementeret. Du skal derfor være opmærksom på, at du, hvis du skriver afsender på brevet, ikke kan sikres anonymitet, når du sender et almindeligt brev til whistleblower-ordningen.

Du kan sende oplysninger ind til whistleblower-ordningen uden at oplyse din identitet. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på ikke at oplyse dit navn eller andre personhenførbare oplysninger som f.eks. adresse eller telefonnummer. Hvis du ønsker at bevare din anonymitet, skal du desuden være opmærksom på, at du ikke ved indlevering af dokumenter, film, fotos m.v. utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er to ansatte i Sundheds- og Ældreministeriets departement, som udgør Whistleblower-enheden, og at enheden får sekretærbetjening fra en afdelingssekretær. De tre personer har derfor har adgang til de henvendelser, der kommer ind til ordningen. Alle indkomne henvendelser skannes ind og journaliseres på en skærmet sag i ministeriets sags-styringssystem.

Whistleblower-enheden vil som udgangspunkt ikke forsøge at indhente yderligere oplysninger om dig. Der vil dog kunne forekomme helt ekstraordinære tilfælde, hvor f.eks. politiet vil forsøge at indhente oplysninger om personen, der har fremsendt beskeden, for at afværge forbrydelser, der kan indebære fare for statens sikkerhed eller menneskers liv eller helbred.

Hvis vi kender dine kontaktoplysninger, og vi har behov for at stille dig spørgsmål for at kunne oplyse sagen tilstrækkeligt til, at den kan behandles, vil vi tage kontakt til dig.

Det bemærkes, at der efter gældende aktindsigtsregler efter omstændighederne bl.a. kan være adgang til at få aktindsigt i navnet på den person, der har indgivet oplysningerne, hvis indberetningen ikke er indgivet anonymt.

Du kan læse mere her om retningslinjerne for whistleblower-ordningen samt hvordan henvendelser bliver behandlet, når de modtages:

Fælles retningslinjer for whistleblowerordning på Sundheds- og Ældreministeriets område

Sags- og procesgange for indberetning til whistleblowerordningen i departementet

Hvis du benytter dig af whistleblowerordningen