18. januar 2019

Nye emner på rådets arbejdsplan 2019

Det Etiske Råd har ved sit møde i december 2018 besluttet at behandle to nye emner: ”Varme hænder – om værdien af omsorg i sundhedsvæsenet” og ”Retspsykiatri – etiske dilemmaer”. Rådet påbegynder arbejdet med begge emner i foråret 2019.

På arbejdsplanen er derudover en udtalelse og undervisningsmateriale om ”GMO, klima og etik” med offentliggørelse 29. april. Rådet arbejder tillige på et undervisningshæfte for landets 8. – 10. klasser om personlig medicin, som er klar til udgivelse i maj. Senere på året udsendes en redegørelse om ”wearables og big data”.

Varme hænder – om værdien af omsorg i sundhedsvæsenet

I forlængelse af rådets arbejde med retfærdig prioritering i sundhedsvæsenet vil rådet se nærmere på værdien af omsorg i sundhedsvæsenet.

Eksempler på etiske problemstillinger og relevante dilemmaer

Meget tyder på, at den rent behandlingsmæssige indsats er højt prioriteret i mange sammenhænge. Måske er den også for højt prioriteret i forhold til den menneskelige og mere omsorgsorienterede kontakt. Om dette faktisk er tilfældet er imidlertid først muligt at svare på, efter at man har forholdt sig til spørgsmål som blandt andre de følgende:

  • I hvilket omfang og i hvilke situationer er vi som samfund forpligtede til at yde menneskelig omsorg og kontakt på baggrund af de etiske værdier, vi normalt henholder os til, fx værdighed, anerkendelse og respekt?
  • På hvilken måde bidrager den menneskelige omsorg og kontakt til at skabe et godt behandlings- og/eller plejeforløb? Skaber omsorg og indlevelse "alene" livskvalitet, eller er det i realiteten også en nødvendig del af det gode behandlingsforløb - og i så fald hvorfor og på hvilken måde?
  • Hvilke muligheder er der for at argumentere for en opprioritering af den menneskelige omsorg i en tid, hvor effektmål står stærkt i diskussionerne om styring og prioritering?

Formen for arbejdet er endnu ikke fastlagt, men kan bestå af en kortere skriftlig udtalelse på baggrund af en række åbne møderækker med inddragelse af eksperter og brugere.

Arbejdet påbegyndes i foråret 2019.

Kontakt for yderligere oplysninger: Projektleder Henrik Jørgensen, hkj@dketik.dk, +45 72 21 68 53

Retspsykiatri – etiske dilemmaer

Det psykiatriske område har mange udfordringer, som mangler at blive løst. Et forslag er at se nærmere på retspsykiatrien, dvs. mennesker der på grund af sindssygdom har fået et alvorligt mellemværende med politi, domstole og sundhedsvæsenet. Der er et stigende politisk fokus på området, da antallet af retspsykiatriske patienter er tredoblet på 15 år.

Det er en udpræget skrøbelig gruppe af mennesker, som er ramt af både svær psykisk sygdom og ”stemplet” som kriminelle. De anses som problematiske i både sundhedsvæsenet og i fængslerne. Gruppen består af mennesker med meget forskellige udfordringer; bl.a. psykisk udviklingshæmning, misbrug og lovovertrædelser i spektret fra smårapserier til alvorlig personfarlig kriminalitet.

Et omdrejningspunkt for arbejdet kan være menneskesyn. Det er en gruppe af mennesker, som efter samfundets opfattelse ikke kan gøre for deres handlinger – men man kan spørge, om vi faktisk behandler dem ud fra denne opfattelse? Der er nok at tage fat på, alt efter hvilken fokus der vælges, fx:

  • Kriminalisering af psykiatriske patienter
  • Sundhedsvæsenet som ”retshåndhæver”
  • Pårørendes rolle og situation

Målgruppen for et arbejde med dette tema vil først og fremmest være politikere, det sundhedsfaglige personale i psykiatrien og patienter og pårørende, der er berørt af retspsykiatrien.

Rådet satser på en længerevarende projektform på 1-1,5 år og med inddragelse af relevante personalegrupper, relevante faglige organisationer og ikke mindst bruger- og pårørendeorganisationer.

Arbejdet påbegyndes i foråret 2019.

Kontakt for yderligere oplysninger: Projektleder Ulla Hybel, uh@dketik.dk, +45 72 21 68 66