17. november 2016

Rådsmøde nr. 315, november 2016

På dagsordenen er Det Etiske Råds deltagelse på Folkemødet i 2017 samt henvendelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. dobbeltdonation.
  • Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 314 den 28. oktober 2016 
  • Orientering fra formanden
  • 1. behandling af udtalelse om dobbeltdonationer 
  • Etisk Forum for Unge, drøftelse og godkendelse af kommissorium 
  • Folkemøde, evaluering og godkendelse af strategi for 2017
  • Etik ved livets afslutning, drøftelse og sidste behandling af Rådets udtalelse
  • Pressen siden sidst
  • Eventuelt