11. maj 2017

Rådsmøde nr. 321, maj 2017

Sundheds- og Ældreministeriet har bedt Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité om en samlet vurdering af, om forskning på organer udtaget fra hjernedøde med henblik på donation bør være tilladt (det er det ikke for øjeblikket). Ministeriet anmoder om, at både videnskabsetiske og mere almene og principielle etiske overvejelser indgår i vurderingen.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 320 den 27. april 2017 
  2. Orientering fra formanden
  3. Sundhedsministerens henvendelse om organdonation, sidste behandling
  4. Sundhedsministerens henvendelse om forskning på hjernedøde - Fællesmøde med National Videnskabsetisk Komité (NVK)
  5. Region Midtjyllands henvendelse om nedlæggelse af Hjernesamlingen, Psykiatrisk Hospital
  6. Pressen siden sidst
  7. Eventuelt