30. juni 2021

Rådsmøde, juni 2021

Foranlediget af den internationale situation, hvor en række lande har taget forskellige skridt til at tillade aktiv dødhjælp, vil Det Etiske Råd her få lejlighed til at drøfte de to emner og få yderligere viden om den aktuelle udvikling. Her vil særligt udviklingen i Tyskland, hvor forfatningsdomstolen i februar 2020 afgjorde, at et forbud mod assisteret selvmord er forfatningsstridigt, stå i centrum.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 365 den 20. maj 2021
  2. Orientering fra formanden
  3. Det Etiske Råd Classic – assisteret selvmord
  4. Nye fødevareteknologier
  5. Eventuelt