24. januar 2019

Interview med ny formand for rådet

Professor og klinikchef på Rigshospitalet, Anne-Marie Axø Gerdes, bliver ny formand for Det Etiske Råd.

Det bliver det nuværende medlem af Det Etiske Råd, Anne-Marie Axø Gerdes, der fra den 15. februar 2019 overtager formandsposten i Det Etiske Råd efter Gorm Greisen.

Anne-Marie Axø Gerdes er uddannet læge, har en ph.d. i medicinsk genetik og er klinikchef, professor og overlæge på Rigshospitalet, hvor hun har arbejdet siden 2009. Hun har været medlem af rådet siden 2016, og vi har derfor stillet Anne-Marie nogle spørgsmål om, hvordan hun ser sin fremtidige rolle i rådet:

Hvilket arbejde venter dig som formand for rådet?

"Det bliver en vigtig periode for rådet med nye projekter og flytningen til Kolding. Rådet har netop valgt to nye emner, som igangsættes i foråret. Det er ”varme hænder – om værdien af omsorg i sundhedsvæsenet”, der lægger sig i forlængelse af rådets arbejde med retfærdig prioritering i sundhedsvæsenet. Rådet vil se nærmere på værdien af omsorg i sundhedsvæsenet. Meget tyder nemlig på, at den rent behandlingsmæssige indsats er højt prioriteret i mange sammenhænge. Måske er den også for højt prioriteret i forhold til den menneskelige og mere omsorgsorienterede kontakt. Dette vil rådet undersøge nærmere i 2019.

Et andet emne er retspsykiatrien. Det psykiatriske område har mange udfordringer, som mangler at blive løst. Rådet har valgt at se nærmere på retspsykiatrien, dvs. mennesker der på grund af alvorlig psykisk sygdom har fået et mellemværende med politi, domstole og sundhedsvæsenet. Der er et stigende politisk fokus på området, da antallet af retspsykiatriske patienter er tredoblet på 15 år. Det er en udpræget skrøbelig gruppe af mennesker, som er ramt af både svær psykisk sygdom og ”stemplet” som kriminelle. De anses som problematiske i både sundhedsvæsenet og i fængslerne. Gruppen består af mennesker med meget forskellige udfordringer; bl.a. psykisk udviklingshæmning, misbrug og lovovertrædelser i spektret fra smårapserier til alvorlig personfarlig kriminalitet."

Påvirker det rådets arbejde, at rådet flytter til Kolding?

"Flytningen af rådet til Kolding i foråret vil medføre en større udskiftning i sekretariatet, og rådets arbejdsform vil tage hensyn til dette. Det vil også give nye muligheder for at inddrage andre samarbejdsrelationer og måske nye arbejdsmåder omkring aktuelle emner.

Rådsmedlemmerne lægger et stort arbejde i at deltage i samfundsdebatten om etiske dilemmaer, ikke mindst i lokalområderne, hvor vi bor. Det er en vigtig opgave for rådet at bidrage til at skabe debat om etiske dilemmaer overalt i samfundet. Mange af de mere klassiske emner for rådet er centreret omkring livets begyndelse og afslutning. Det er der altid stor interesse for at diskutere rundt omkring i landet.

En anden vigtig opgave for rådet er uddannelsesmateriale til skoleelever. Lige nu arbejder vi på en udtalelse om genmodificerede afgrøder, klima og etik, og senere på året udgives materiale om Personlig Medicin og Big Data, som vi har kaldt Det Gennemsigtige Menneske."

Er der nogle etiske spørgsmål, som optager dig særligt?

"Som læge og genetiker er jeg særlig optaget af sikker og brugbar anvendelse af genetiske data til gavn for den enkelte. Før var anvendelse af genetiske data begrænset til sjældne og arvelige sygdomme, men i dag får det mere og mere udbredelse indenfor mange sygdomme. Det er rigtig godt, fordi det giver patienterne bedre diagnoser og mere individuel behandling – altså indbegrebet af Personlig Medicin. Men samtidig risikerer vi også at oversælge budskabet, så befolkningen lægger alt for meget i betydningen af vores arvemasse. Generne spiller selvfølgelig en rolle for mange af vore egenskaber bl.a. risiko for at blive syg, men det foregår i tæt samspil med andre faktorer herunder miljø og livsstil. Vi skal også passe på, at vi ikke ender som bekymrede risikoindivider, der fokuserer alt for meget på sygdomsrisici og de negative sider af livet. Vi skal som samfund støtte op om borgernes ønske om at tage ansvar for egen sundhed men samtidig også kunne stille krav til kvaliteten og formålet.

Et andet vigtigt dilemma, som rådet arbejder med lige nu, handler om brugen af big data og kunstig intelligens med de muligheder og udfordringer, det vil give både set fra et samfundsmæssigt perspektiv men også fra patienten og borgerens synsvinkel. Denne problematik skal vi som samfund tage hånd om og bruge tid på at diskutere med hinanden, da den teknologiske udvikling udfordrer grundlæggende værdier som fx privathed og selvbestemmelse."

Anne-Marie Gerdes

Anne-Marie Axø Gerdes

Formand
Professor og overlæge, født 1957.

Læs mere